Terma & Syarat

1. PENERIMAAN SYARAT
WOE (WOE) menerima pesanan melalui mel, telefon, faks atau e-mel.Semua pesanan tertakluk kepada penerimaan oleh WOE.Pesanan mesti termasuk Nombor Pesanan Belian dan nyatakan nombor katalog WOE atau butiran penuh sebarang keperluan khas.Pesanan yang dibuat melalui telefon mesti disahkan dengan penyerahan salinan cetak Pesanan Belian.Penyerahan Pesanan Belian hendaklah merupakan penerimaan Terma dan Syarat Jualan WOE, yang dinyatakan di sini dan dalam mana-mana Sebut Harga yang disediakan oleh WOE.
TERMA DAN SYARAT JUALAN INI AKAN MENJADI PENYATA YANG LENGKAP DAN EKSKLUSIF TERMA-TERMA PERTANYAAN ANTARA PEMBELI DAN CELAKA.

2. SPESIFIKASI PRODUK
Spesifikasi yang disediakan dalam katalog WOE, kesusasteraan, atau dalam mana-mana petikan bertulis bertujuan untuk tepat.Walau bagaimanapun, WOE berhak untuk menukar spesifikasi dan tidak membuat sebarang tuntutan tentang kesesuaian produknya untuk sebarang tujuan tertentu.

3. PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PRODUK
WOE berhak untuk (a) membuat perubahan dalam Produk tanpa notis dan kewajipan untuk memasukkan perubahan tersebut dalam mana-mana Produk yang sebelum ini dihantar kepada Pembeli dan (b) menghantar kepada Pembeli Produk terkini tanpa mengira perihalan katalog, jika berkenaan.

4. PEMBELI PERUBAHAN KEPADA TEMPAHAN ATAU SPESIFIKASI
Sebarang perubahan pada sebarang pesanan untuk Produk terkonfigurasi tersuai atau pilihan, atau sebarang pesanan atau siri pesanan serupa untuk Produk standard termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang perubahan pada spesifikasi untuk Produk, mesti diluluskan terlebih dahulu secara bertulis oleh WOE.WOE mesti menerima permintaan pertukaran Pembeli sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tarikh penghantaran yang dijadualkan.Sekiranya berlaku perubahan kepada sebarang pesanan atau spesifikasi untuk
Produk, WOE berhak untuk melaraskan harga dan tarikh penghantaran untuk Produk.Di samping itu, Pembeli hendaklah bertanggungjawab ke atas semua kos yang berkaitan dengan perubahan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos terbeban semua bahan mentah, kerja dalam proses dan inventori barang siap di tangan atau dipesan yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut.

5. PEMBATALAN
Sebarang pesanan untuk Produk yang dikonfigurasikan tersuai atau pilihan, atau sebarang pesanan atau siri pesanan serupa untuk Produk standard boleh dibatalkan hanya selepas kelulusan bertulis WOE terlebih dahulu, yang mana kelulusan boleh diberikan atau ditahan mengikut budi bicara mutlak WOE.Sebarang pembatalan pesanan, Pembeli hendaklah bertanggungjawab untuk semua kos yang berkaitan dengan pembatalan tersebut termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kos terbeban semua bahan mentah, kerja dalam proses dan inventori barang siap di tangan atau dipesan yang terjejas oleh pembatalan tersebut WOE akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk mengurangkan kos pembatalan tersebut.Walau apa pun, Pembeli tidak akan bertanggungjawab untuk lebih daripada harga kontrak Produk yang dibatalkan.

6. HARGA
Harga katalog tertakluk kepada perubahan tanpa notis.Harga tersuai tertakluk kepada perubahan dengan notis lima hari.Kegagalan untuk membantah perubahan harga pada pesanan tersuai selepas notis akan dianggap sebagai penerimaan perubahan harga.Harga adalah FOB Singapura dan tidak termasuk kos pengangkutan, duti dan insurans.Harga yang disebut adalah tidak termasuk, dan pembeli bersetuju untuk membayar, mana-mana eksais persekutuan, negeri atau tempatan, jualan, penggunaan, harta peribadi atau apa-apa cukai lain.Harga yang disebut adalah sah selama 30 hari, melainkan dinyatakan sebaliknya.

7. PENGHANTARAN
WOE menjamin pembungkusan yang betul dan akan dihantar kepada pelanggan melalui mana-mana kaedah yang dipilih oleh WOE, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Pesanan Pembelian Pembeli.Selepas menerima pesanan, WOE akan memberikan anggaran tarikh penghantaran dan akan menggunakan usaha terbaiknya untuk memenuhi anggaran tarikh penghantaran.WOE tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan berbangkit yang disebabkan oleh penghantaran lewat.WOE akan memberitahu Pembeli tentang sebarang kelewatan yang dijangkakan dalam penghantaran.WOE berhak untuk menghantar lebih awal atau menjadualkan semula, melainkan Pembeli menyatakan sebaliknya.

8. SYARAT PEMBAYARAN
Singapura: Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bayaran perlu dibayar dan perlu dibayar dalam tempoh 30 hari dari tarikh invois.WOE akan menerima pembayaran melalui COD, Cek atau akaun yang ditubuhkan dengan WOE.Pesanan Antarabangsa: Pesanan untuk penghantaran kepada Pembeli di luar Singapura mestilah prabayar penuh dalam dolar AS, melalui pindahan kawat atau melalui surat kredit tidak boleh ditarik balik yang dikeluarkan oleh bank.Pembayaran mesti termasuk semua kos yang berkaitan.Surat kredit mesti sah selama 90 hari.

9. WARANTI
Produk Stok: Produk optik stok WOE dijamin memenuhi atau melebihi spesifikasi yang dinyatakan, dan bebas daripada kecacatan pada bahan atau mutu kerja.Waranti ini sah selama 90 hari dari tarikh invois dan tertakluk kepada Polisi Pemulangan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.
Produk Tersuai: Produk keluaran khas atau tersuai dijamin bebas daripada kecacatan pembuatan dan memenuhi spesifikasi bertulis anda sahaja.Waranti ini sah selama 90 hari dari tarikh invois dan tertakluk kepada Polisi Pemulangan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini.Kewajipan kami di bawah waranti ini hendaklah terhad kepada penggantian atau pembaikan atau peruntukan kredit kepada Pembeli terhadap pembelian masa hadapan dalam jumlah yang sama dengan harga pembelian produk yang rosak.Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kos sampingan atau berbangkit daripada Pembeli.Remedi di atas adalah remedi tunggal dan eksklusif Pembeli untuk sebarang pelanggaran Waranti di bawah kontrak ini.Waranti Standard ini tidak akan digunakan berkenaan dengan mana-mana produk yang, apabila diperiksa oleh Wavelength Singapore, menunjukkan bukti kerosakan akibat penyalahgunaan, penyalahgunaan, salah pengendalian, pengubahan, atau pemasangan atau penggunaan yang tidak betul, atau apa-apa sebab lain di luar kawalan Panjang Gelombang Singapura.

10. POLISI PULANGAN
Jika Pembeli percaya bahawa produk rosak atau tidak memenuhi spesifikasi yang dinyatakan WOE, Pembeli harus memaklumkan WOE dalam masa 30 hari dari Tarikh invois dan harus memulangkan barang dalam tempoh 90 hari dari Tarikh invois.Sebelum memulangkan produk, Pembeli mesti mendapatkan NOMBOR KEBENARAN BAHAN PEMULANGAN (RMA).Tiada produk akan diproses tanpa RMA.Pembeli kemudiannya hendaklah membungkus produk dengan berhati-hati dan mengembalikannya kepada WOE, dengan prabayar pengangkutan, bersama-sama dengan Borang Permintaan RMA.Produk yang dipulangkan mestilah dalam bungkusan asal dan bebas daripada sebarang kecacatan atau kerosakan yang disebabkan oleh penghantaran.Jika WOE mendapati bahawa produk tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam perenggan 7 untuk produk stok;
WOE hendaklah, atas pilihan tunggalnya, sama ada membayar balik harga belian, membaiki kecacatan atau menggantikan produk.Apabila pembeli lalai, barangan tidak akan diterima tanpa kebenaran;Barangan pemulangan yang boleh diterima akan dikenakan caj penyimpanan semula;Item yang ditempah khas, usang atau tersuai tidak boleh dipulangkan.

11. HAK MILIK INTELEK
Sebarang Hak Harta Intelek di seluruh dunia, termasuk, tanpa had, ciptaan yang boleh dipatenkan (sama ada dipohon atau tidak), paten, hak paten, hak cipta, karya pengarang, hak moral, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagangan, rahsia perdagangan pakaian perdagangan dan semua permohonan dan pendaftaran semua perkara di atas hasil daripada pelaksanaan Syarat Jualan ini yang difikirkan, dibangunkan, ditemui atau dikurangkan untuk diamalkan oleh WOE, hendaklah menjadi hak milik eksklusif WOE.Secara khusus, WOE hendaklah memiliki secara eksklusif semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan terhadap Produk dan mana-mana dan semua ciptaan, karya kepengarangan, susun atur, pengetahuan, idea atau maklumat yang ditemui, dibangunkan, dibuat, diilhamkan atau dikurangkan kepada amalan, oleh WOE , semasa pelaksanaan Syarat Jualan ini.